LE UFFICIATURE DELLA SETTIMANA SANTA NEL NOSTRO RITO BIZANTINO – GRECO

Tratto da:Onda Lucana® by Kosta Costa Bell 

Nel nostro rito bizantino-greco la Settimana Santa inizia con la Domenica delle Palme, che celebra l’Ingresso di Gesù a Gerusalemme. La mattina del Lunedì santo seguente si celebra la Liturgia dei Presantificati e nel pomeriggio il Mattutino del Nimphios. Questo Mattutino si celebra anche il Martedì e il Mercoledì santo. La mattina del Giovedì santo si celebrano il Vespro e la Divina Liturgia di San Basilio, poi si espone Gesù eucaristico e lo si adora.

Nel pomeriggio si celebra il Mattutino della Santa Passione di N. S. Gesù Cristo, segue la Lettura dei 12 Vangeli della Passione e poi il sacerdote svolge la Sacra Lavanda dei piedi ai bambini, che impersonificano gli Apostoli. La mattina del Venerdì santo si celebra l’Ufficio delle quattro grandi Ore e poi si svolge la Deposizione della Croce. Nel pomeriggio si celebra il Mattutino e il canto delle “Enkomia” (Lamentazioni per la morte di Cristo). Segue la processione con il “Tàfos” (sepolcro di Cristo), per le vie del paese.

Il pomeriggio del Sabato santo si celebrano il Vespro e la Liturgia di San Basilio. La Domenica della Santa Pasqua, di buon mattino, si celebra l’annuncio evangelico della Resurrezione di Gesù e, dopo qualche ora, si celebra la solenne Liturgia di Pasqua di San Giovanni Crisostomo e nel pomeriggio il Grande Vespro di Pasqua

FIXAT E JAVËS SË MADHE NË RITIN TANË BIZANTIN – GREK

Në ritin tanë, bizantin-grek, Java e Shëjt zeskat t’ Diàllën e Dhafnës, ç’kremton Hirja e Zotit Krisht në Xherusallem. Manatët e Hënës së shëjt  kremtohat/thuhat Lliturxhia e Parashëjtëruarvat dhe pasmjesditës Matutini e Nimfiosit (e dhëndrrit Xhiesù). Ki Matutin kremtohat/thuhat dhe të Martën e të Merkurën e shëjt. Të Ënjtën e shëjt kremtohat/thuhat Vespri dhe Lliturxhia e Shën Vasilit, pëstaj buthtohat Zoti Krisht si Anamë dhe adurohat. Pasmjesditës kremtohat/thuhat Matutini i Pasjunas së Zotit Krisht, pëstaj djevasan dimbëdhjetë Vangjélra të Pasjunas dhe pëstaj prifti/zoti lan këmbët e kriatùrvat, sikúr jan Apostulit. Manatët e të Prëmtën e shëjt kremtohat/thuhat Fixi i Orëvat dhe pëstaj Ulja e Krisht ka/nga Kriqa. Pasmjesditës kremtohat/thuhat Matutini dhe këndohan “Enkomiat” (Vajtimat për vdekjan e Krishtit). Pas vajtimat bëhat purcjona me “Tàfosin” (sumbullkun e Krishtit), ndëpër udhët e katundit. Pasmjesditës e së Shtunën e shëjt kremtohan/thuhan Vespri dhe Lliturxhia e Shën Vasilit. Të Dìallën e Pashkëvat, manatët njëherë, kremtohat/thuhat “Fjalza Mirë” dhe, pas ca orë, kremtohat/thuhat Lliturxhia Hynore e Shën Janjit Krisostòmit dhe pasmjesditës Vespri i Pashkëvat.

Tratto da:Onda Lucana® by Kosta Costa Bell 

Si ringrazia l’autore per la cortese concessione.Foto di copertina e interna  fornite dall’autore.