U’ PINNINU L’ACQUA CURRE SULA

Tratto da:Onda Lucana®by Peppe Bruno

L’acqua nunn’è di nisciunu!

Pi noi chi sulu quissa avemu,

iè nu bene du Signure.

Na vota curria cessa nda si quaru e nda si iumi.

Nunn’avia nè satturi e nè patruni!

Attornu i massarie,

addunca ti vutavasi,

truvavesi nu pizerru cu nu ciramilu,

e nu cannone d’acqua chi scinnia.

Drà, tuttu u vicinanzu ci iia cu u varliru.

I femmini du paise ni facianu granne abbuso,

e cu u varliru ncapu,

iano a funtana i susu.

Drà nun c’erano nè cuntature e nè cuntagucci.

Sa carriavanu puru cu i ciucci pi assungirà i panni da lissia,

chi facianu nda tineddra,

ianu a funtana i susu o a cuccadeddra.

Mo cu si tubbi e tubbature,

na fanu pagà salata e cu suduri!

Tratto da:Onda Lucana®by Peppe Bruno

Frammenti Rotondesi – raccolta di poesie di Peppe Bruno

Tutto il materiale media e il testo non possono  essere riprodotti salvo autorizzazione.

Immagine di copertina tratta da Web, interna fornita dall’autore.