Cenni storici di Barile (Pz)

Tratto da:Onda Lucana® by Kosta Costa Bell 

Barile è ubicato su un costone del Monte Vulture, maestoso vulcano, spentosi in tempi preistorici. Le sue origini sono abbastanza antiche e si ritiene che sia stata una colonia greca per il ritrovamento, nel suo territorio, di molte monete consolari e medaglie risalenti a cinque secoli avanti Cristo. Tuttavia è certo che fu fondata da una colonia di albanesi provenienti da Scutari e da Croia nel 1464, come attesta una via dell’abitato denominata ancora oggi degli scurdiani, scutariali o scuteriani, dal nome di una via, dagli abitanti.

Altri storici pongono la sua fondazione tra la fine del 1477 e la primavera del 1478, allorquando dei profughi scuteriani si stabiliscono sulla collina settentrionale dell’attuale centro abitato, luogo allora pressoché deserto ma con probabili tracce di un preesistente insediamento umano. Nel 1534, dopo la caduta di Corone, 52 nuove famiglie si aggiungono ai “novanta pajares o chocas de griecos y albanenses” ricordati in un documento del 1531.

Historia shkurte e Barillit (Pz)

Barilli gjëndet ka një anë e malit Vulture, ç’ish një vullkan të madh, i shuat ka mot. Origjinet jan të vjetra dhe thuhet se kle një kolonie greke sepsë gjet’tin te vendi disa medalje çë kishen pesëqindvjet mëparë se Krishti. Por sigurisht është se kle themeluar nga Shqipëtarë të Shkodras dhe të Krujas te viti njëmilëkatërqindgjashtëdhjetëekatër si është shkruar ka një udhë të vendit çë thërritat, nga banorët, “scurdiani, scutariali” ose shkodriànë. Tjerët historianë thon se kle themeluar midís viti njëmilëkatërqind- shtatëdhjetëeshtaté dhe vitit njëmilëkatërqindshtatëdhjetëetetë, kur disa shkodrianë u stabilizuan mbi kodran/rahjin verior e qendrit, vend të mbrazët po me gjurmë të vjetra të njerëz. Nga viti njëmilëpesëqindtridhjetëekatër, pas humbjes së Korone, pesëdhjetëedi fëmila u shtùan me tjerët nëndëdhjetë palera (kalive/kasòlle) greke dhe shqipëtare caktuar ka një dokument të vitit njëmilëpesëqindtridhjetëenjë.

Tratto da:Onda Lucana® by Kosta Costa Bell 

Si ringrazia l’autore per la cortese concessione.Foto di copertina e interna  fornite dall’autore.